Już wiem co zrobić! – zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku 6 – 8 lat z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystaniu seksualnemu

Dodano: 16 października, 2015r.

Zajęcia w środy 17:30 – 19:00 począwszy od 4. listopada. Zapisy zakończone

Każdy rodzic chce swojemu dziecku zapewnić bezpieczne dzieciństwo, ale nie jest w stanie chronić je w każdych okolicznościach. Tymczasem dzieci są narażone na sytuacje związane z przemocą oraz wykorzystywaniem seksualnym zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym. Wyniki badań* wskazują, że ponad 70% dzieci było narażonych na przynajmniej jedną z form przemocy ze strony innych dzieci lub dorosłych! Ponad połowa dzieci doświadczyła przemocy rówieśniczej, a co trzecia młoda osoba przemocy ze strony dorosłych. Niepokojące są również dane związane z wykorzystywaniem seksualnym: 9% dzieci padło ofiarą wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 6% z kontaktem fizycznym.

Poprzez zajęcia profilaktyczne pt. „Już wiem co zrobić!” chcemy edukować najmłodszych, aby potrafili sobie poradzić, gdy obok nie ma rodziców.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 6-8 lat.

Głównym celem  programu jest:

 • dostarczenie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń obecnych w ich otoczeniu
 • rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacji zagrożenia przemocą i wykorzystania seksualnego.

W czasie spotkań dzieci uczą się, jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje, jak mówić o nich dorosłym oraz wybierają dorosłą osobę, której powiedzą, gdy będzie działo się coś niebezpiecznego – w większości wskazują na rodzica.

Dlatego zapraszamy również rodziców na 4 godzinny warsztat, podczas którego ćwiczyć będą rozpoznawanie trudnych sytuacji u dzieci, a także przygotują się do prowadzenia rozmowy z dzieckiem na trudne tematy lub gdy zwróci się po pomoc w sytuacji zagrożenia.

UWAGA: udział przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna  w warsztacie dla rodziców jest warunkiem udziału dziecka w zajęciach.

ZAJĘCIA DLA DZIECI

Jakie korzyści może przynieść dziecku udział w zajęciach?

Udział w zajęciach pozwoli dzieciom zwiększyć swoją wiedzę o przemocy oraz nauczyć się rozpoznawać sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu.

Jaka jest formuła zajęć?

Cykl składa się z 5 spotkań dla dzieci w grupie liczącej 15-16 uczestników oraz warsztatu dla rodziców.
Zajęcia dla dzieci prowadzone będą metodami aktywizującymi grupę takimi jak: scenki, quizy, burza mózgów, praca w małych grupach. W ćwiczeniu bezpiecznych zachowań pomogą postaci Afiki i Afika, rówieśników uczestników zajęć.

Tematy zajęć dla dzieci:

 • Kraina emocji
 • Granice między państwami – granice między mną a innymi ludźmi.
 • Chroni mnie to co wiem o sobie.
 • Za co jestem odpowiedzialny? Na co mam wpływ?
 • Trudne sytuacje. Gdzie szukać pomocy

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Cele warsztatu dla rodziców:

 • podniesienie świadomości rodziców nt. zagrożeń  z jakimi dziecko może mieć kontakt,
 • podniesienie świadomości rodziców nt. możliwości rozwojowych dziecka w zakresie ochrony samego siebie,
 • rozwijanie umiejętności rozmowy z dzieckiem dotyczącej bezpieczeństwa w trudnych sytuacjch,
 • podniesie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Tematy realizowane podczas warsztatu:

 1. Mojemu dziecku nigdy to się nie zdarzy – po czym poznam, że moje dziecko spotkało coś trudnego.
 2. Możesz mi zaufać – co robić i jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, gdy mówi o trudnej sytuacji, która je spotkała.
 3. Już wiem co zrobić – jak nauczyć dziecko zachowań chroniących je przed krzywdzeniem.

Po zakończeniu zajęć rodzice będą wiedzieć jak:

 • rozpoznać, że bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone,
 • rozmawiać z dzieckiem o przemocy,
 • jakie zachowania dziecka należy obserwować,
 • rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy,
 • edukować dziecko, by znało właściwą reakcję na zagrożenie.

Kiedy i gdzie?

Terminy zajęć dla dzieci: środy: 4.11, 18.11, 25.11, 02.12,  09.12 – godzina 17:30 – 19:00,
Termin zajęć dla rodziców:  05.12.2015, sobota, 10:00 – 14:00

Spotkania będą odbywać się w  Fundacji Bullerbyn przy Al. Wyzwolenia 7 w Warszawie.

Koszt zajęć: 60 zł (za cały cykl 5 zajęć dla dzieci + 1 warsztat dla rodziców)

Opłatę za udział w zajęciach należy wnieść w całości w terminie 3 dni po zakwalifikowaniu dziecka do grupy (jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć) przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn nr 85 1440 1101 0000 0000 0687 1046 PKO BANK POLSKI S.A.

Zapisy

przez formularz zgłoszeniowy (kliknij)

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w zajęciach Poradni.

Prowadzący:

Błażej Puziak – Jestem socjologiem i trenerem. Ukończyłem Szkołę Treningu i Warsztaty Psychologicznego INTRA oraz program stażowy „Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży” w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie. Jestem Certyfikowanym Wychowawcą Fundacji Bullerbyn. Ukończyłem szkolenie z zakresu coachingu, facylitacji i moderacji w pracy z młodzieżą oraz Szkołę dla Rodziców i Wychowawców.
Od kilku lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi realizując programy rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro” oraz Fundacją Bullerbyn.
W pracy z dziećmi i młodzieżą lubię aktywność, energię i ruch. Wierzę, że najwięcej można nauczyć się przez działania i osobiste doświadczanie.
Program zajęć  dla dzieci i rodziców w oparciu o scenariusz „Już wiem co zrobić” przygotowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Osoba prowadząca zajęcia posiada przeszkolenie w zakresie prowadzenia zajęć w oparciu o scenariusz oraz posiada potwierdzone dyplomem uprawnienia do ich prowadzenia.

*Badanie „Ogólnopolska diagnoza przemocy wobec dzieci”  Fundacji Dzieci Niczyje, 2013r.

logo_biale_wspolfinansowanieProjekt jest współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy.