Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji  rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

1. Dane Administratora Danych osobowych

1.1 Administratorem danych osobowych jest Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra (adres do korespondencji: Aleja Wyzwolenia 7, 00-572 Warszawa);

1.2 W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem [email protected];

2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

2.1. Jeżeli Ty jesteś uczestnikiem lub przedstawicielem prawnym uczestnika imprezy turystycznej, to Twoje dane osobowe i dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez Fundację:

a) w celach niezbędnych do wykonania umów zawieranych pomiędzy Tobą a Fundacją, tj. umów o świadczenie usług uczestnictwa w imprezie turystycznej w związku z dokonaniem rejestracji konta w formularzu rejestracyjnym lub dokonaniem rezerwacji udziału w imprezie turystycznej w celu podjęcia działań na żądanie uczestnika przed zawarciem danej umowy lub w celu jej wykonania (już po jej zawarciu) –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO

b) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) oraz w zakresie dokonania procedur meldunkowych uczestnika w miejscu pobytu na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację w szczególności: (i) prawidłowej realizacji usługi turystycznej; (ii) zapewnienia opieki nad uczestnikiem w trakcie trwania imprezy turystycznej; (iii) zapewnienia kontaktu z przedstawicielem ustawowym uczestnika  w trakcie trwania imprezy turystycznej, (iv) weryfikacji tożsamości osób uprawnionych do wzięcia udziału w imprezie turystycznej oraz (v) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy o świadczenie usług turystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) w celach prowadzenia marketingu produktów i usług Fundacji w przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.2. Jeżeli jesteś osobą fizyczną korzystającą z usług Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bullerbyn (NPPP), której organem prowadzącym jest Fundacja, lub jeżeli jesteś przedstawicielem prawnym osoby fizycznej korzystającej z usług NPPP, to dane osobowe korzystających będą przetwarzane przez Fundację:

a) w celach niezbędnych do wykonania umów zawieranych pomiędzy Tobą a Fundacją do korzystania z usług NPPP, w szczególności w celu niezbędnym do udzielenia  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO

b) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 71 ust. 1 pkt 2, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację w szczególności: (i) prawidłowej realizacji usługi; (ii) zapewnienia opieki nad uczestnikiem w trakcie realizacji usługi; (iii) zapewnienia kontaktu z przedstawicielem ustawowym uczestnika w trakcie realizacji usługi, (iv) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) w celach prowadzenia marketingu produktów i usług Fundacji w przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.3. Jeżeli jesteś osobą fizyczną korzystającą z usług Niepublicznej Placówki Oświatowo-Wychowawczej Bullerbyn (NPOW), których organem prowadzącym jest Fundacja, lub jeżeli jesteś przedstawicielem prawnym osoby fizycznej korzystającej z usług NPOW, to dane osobowe korzystających będą przetwarzane przez Fundację:

a) w celach niezbędnych do wykonania umów zawieranych pomiędzy Tobą a Fundacją do korzystania z usług NPOW oraz w celu podjęcia działań na żądanie uczestnika przed zawarciem danej umowy lub w celu jej wykonania (już po jej zawarciu) –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO

b) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, w szczególności wynikających z regulacji działania Systemu Informacji Oświatowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację w szczególności: (i) prawidłowej realizacji usługi; (ii) zapewnienia opieki nad uczestnikiem w trakcie realizacji usługi; (iii) zapewnienia kontaktu z przedstawicielem ustawowym uczestnika w trakcie realizacji usługi, (iv) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

e) w celach prowadzenia marketingu produktów i usług Fundacji w przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.4 Jeżeli jesteś osobą fizyczną (w tym prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą) zmierzającą do zawarcia jakiejkolwiek umowy z Fundacją, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację:

a) w celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji m.in. wynikających z prawa podatkowego, prawa ubezpieczeniowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

2.5 Jeżeli jesteś osobą fizyczną reprezentującą kontrahenta Fundacji, wyznaczoną do kontaktu z Fundacją, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się z Fundacją, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a także: (a) w celu realizacji umowy pomiędzy Fundacją a reprezentowanym podmiotem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub (b) w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

3. Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację:

3.1 w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wykonania umów –   przez okres trwania tych umów, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

3.2 w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji – przez okres wskazany w przepisach prawa np.

  • dane osobowe uczestnika imprezy turystycznej będą przechowywane przez okres 5 lat od daty usunięcia zgłoszenia wypoczynku z bazy wypoczynku (podstawa art. 92h ustawa z dnia 11.09.2015 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2017 r. Nr 95 poz. 2361 oraz ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Karnym – Dz.U. 2018 r. Nr 12 poz. 398 z późn. zm.)
  • dane osobowe osoby korzystającej z NPPP będą przechowywane przez okres 10 lat (podstawa art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

3.3 w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację – przez okres niezbędny do realizacji tych celów a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

3.4 w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu wycofania tej zgody.

4. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)

4.1 Podanie danych jest dobrowolne

4.2 Masz prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt. 1) o:

  • sprostowanie danych
  • usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
  • ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nie usuwanie danych
  • dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
  • przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
  • prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.

4.3 Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Przekazywanie danych  

5.1 Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:

a)  podwykonawcom i osobom prowadzącym zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie usług świadczonych przez Fundację

b) obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,

c) podwykonawcom wspierającym Fundację w procesach obsługi działalności w tym firmy księgowe, wsparcia procesów administracyjnych i usług, wsparcia procesów marketingowych, kancelarii prawnych

5.2 Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.