Dofinansowania do wypoczynku podopiecznych Fundacji Bullerbyn

Regulamin dofinansowania do wypoczynku podopiecznych Fundacji Bullerbyn 

I. TWORZENIE FUNDUSZU NA DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU

Fundusz dofinansowania wypoczynku stanowią środki uzyskane przez OPP w postaci wpłat podatników w ramach 1% od podatku dochodowego  oraz inne środki uzyskane na rzecz działalności statutowej. Fundusz ten stanowi  wydzieloną część środków finansowych przekazanych Fundacji, a jego wysokość określana jest w rocznym planie podziału środków  pozyskanych przez Fundację na działalność statutową.

II. PRZEZNACZENIE I WYSOKOŚĆ FUNDUSZU         

Fundusz ten jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku dla osób uprawnionych. Osoba uprawniona może starać się o dofinansowanie wypoczynku  realizowanego w ramach działań NPOW Wioska Bullerbyn. Wysokość kwoty Funduszu ustalana zostaje w styczniu każdego roku na podstawie uzyskanej w roku poprzednim ogólnej kwoty wpływów z tytułu 1% od podatku.

III. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Osobami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania wypoczynku są podopieczni Fundacji Bullerbyn zgłoszeni do udziału w projekcie z zakresu profilaktyki społecznej obejmującej działania o charakterze psychoedukacyjnym, realizowanym w ramach działań NPOW Wioska Bullerbyn lub NPPP Bullerbyn.

IV. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 1. Wnioski o dofinansowanie kierowane są do Zarządu Fundacji w formie elektronicznego formularza opublikowanego na stronie internetowej Fundacji  i ewidencjonowane według daty złożenia.
 2. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku podopiecznego NPOW Wioska Bullerbyn składają osoby uprawnione określone w punkcie III, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
 3. Wniosek o dofinansowanie – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Wniosek uzupełniany jest o wymagane dokumenty wg Tabeli dofinansowań na dany rok.
 5. Wnioskodawca przedkłada oświadczenie o łącznych dochodach rodziny, zgodnie z danymi zawartymi w zeznaniach podatkowych oraz może zostać zobligowany do załączenia stosownego zeznania podatkowego.
 6. Dane o wysokości zarobków złożone w oświadczeniu są poufne.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI

 1. Listy osób uprawnionych do dofinansowania wypoczynku – tzw. Listy bazowe sporządzane są przez Komisję Dofinansowań, a w razie jej braku, przez Zarząd Fundacji na postawie napływających wniosków.
 2. Nowo przyjęty podopieczny Fundacji wnoszący o dofinansowanie zostaje umieszczony na końcu Listy osób uprawnionych.
 3. Listy osób ubiegających się o dofinansowanie w danym roku kalendarzowym są wyciągiem z listy wszystkich uprawnionych z zachowaniem kolejności występowania na niej wnioskodawców, z uwzględnieniem ich aktualnej sytuacji finansowej i ewentualnych zdarzeń losowych.
 4. Listy osób, którym przyznano dofinansowanie wypoczynku w danym roku kalendarzowym są sporządzane przez Komisję ds. Dofinansowań lub Zarząd Fundacji do wyczerpania Funduszu ustalonego przez Zarząd na dany rok.
 5. Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie złożonych wniosków, w kolejności zgodnej z Listą, aż do wyczerpania Funduszu przeznaczonego na dany rok, przy czym podopieczny może skorzystać z dofinansowania tylko raz w roku.
 6. Wysokość indywidualnego dofinansowania wypoczynku uzależniona jest od średniego przychodu miesięcznego na osobę liczonego za rok poprzedni lub według aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących przyznawania pomocy społecznej .
 7. Szczegółowa Tabela dofinansowania jest corocznie ustalana przez Zarząd Fundacji w odniesieniu do wysokości Funduszu oraz ilości zgłoszonych wniosków.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dokumentacja związana z przyznawaniem dofinansowania jest prowadzona przez Zarząd Fundacji
 2. Dofinansowanie do wypoczynku jest opodatkowane zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony.
 4. Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie pozbawiony praw do korzystania z Funduszu na okres trzech lat.
 5. Niniejszy regulamin wraz z Załącznikami obowiązuje od 23 grudnia 2014 r.

Załączniki: