Dofinansowania do wypoczynku podopiecznych Fundacji Bullerbyn

REGULAMIN DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU PODOPIECZNYCH FUNDACJI BULLERBYN

I. TWORZENIE FUNDUSZU NA DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU

Fundusz dofinansowania wypoczynku stanowią środki uzyskane przez OPP w postaci wpłat podatników w ramach 1% od podatku dochodowego  oraz inne środki uzyskane na rzecz działalności statutowej. Fundusz ten stanowi  wydzieloną część środków finansowych przekazanych Fundacji, a jego wysokość określana jest w rocznym planie podziału środków  pozyskanych przez Fundację na działalność statutową.

II. PRZEZNACZENIE I WYSOKOŚĆ FUNDUSZU         

Fundusz ten jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku dla osób uprawnionych. Osoba uprawniona może starać się o dofinansowanie wypoczynku  realizowanego w ramach działań NPOW Wioska Bullerbyn. Wysokość kwoty Funduszu ustalana zostaje w styczniu każdego roku na podstawie uzyskanej w roku poprzednim ogólnej kwoty wpływów z tytułu 1% od podatku.

III. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Osobami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania wypoczynku są podopieczni Fundacji Bullerbyn zgłoszeni do udziału w projekcie z zakresu profilaktyki społecznej obejmującej działania o charakterze psychoedukacyjnym, realizowanym w ramach działań NPOW Wioska Bullerbyn lub NPPP Bullerbyn.

IV. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 1. Wnioski o dofinansowanie kierowane są do Zarządu Fundacji w formie elektronicznego formularza opublikowanego na stronie internetowej Fundacji  i ewidencjonowane według daty złożenia.
 2. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku podopiecznego NPOW Wioska Bullerbyn składają osoby uprawnione określone w punkcie III, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
 3. Wniosek o dofinansowanie – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Wniosek uzupełniany jest o wymagane dokumenty wg Tabeli dofinansowań na dany rok.
 5. Wnioskodawca przedkłada oświadczenie o łącznych dochodach rodziny, zgodnie z danymi zawartymi w zeznaniach podatkowych oraz może zostać zobligowany do załączenia stosownego zeznania podatkowego.
 6. Dane o wysokości zarobków złożone w oświadczeniu są poufne.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI

 1. Listy osób uprawnionych do dofinansowania wypoczynku – tzw. Listy bazowe sporządzane są przez Komisję Dofinansowań, a w razie jej braku, przez Zarząd Fundacji na podstawie napływających wniosków.
 2. Nowo przyjęty podopieczny Fundacji wnoszący o dofinansowanie zostaje umieszczony na końcu Listy osób uprawnionych.
 3. Listy osób ubiegających się o dofinansowanie w danym roku kalendarzowym są wyciągiem z listy wszystkich uprawnionych z zachowaniem kolejności występowania na niej wnioskodawców, z uwzględnieniem ich aktualnej sytuacji finansowej i ewentualnych zdarzeń losowych.
 4. Listy osób, którym przyznano dofinansowanie wypoczynku w danym roku kalendarzowym są sporządzane przez Komisję ds. Dofinansowań lub Zarząd Fundacji do wyczerpania Funduszu ustalonego przez Zarząd na dany rok.
 5. Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie złożonych wniosków, w kolejności zgodnej z Listą, aż do wyczerpania Funduszu przeznaczonego na dany rok, przy czym podopieczny może skorzystać z dofinansowania tylko raz w roku.
 6. Wysokość indywidualnego dofinansowania wypoczynku uzależniona jest od średniego przychodu miesięcznego na osobę liczonego za rok poprzedni lub według aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących przyznawania pomocy społecznej. 
 7. Szczegółowa Tabela dofinansowania jest corocznie ustalana przez Zarząd Fundacji w odniesieniu do wysokości Funduszu oraz ilości zgłoszonych wniosków.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dokumentacja związana z przyznawaniem dofinansowania jest prowadzona przez Zarząd Fundacji
 2. Dofinansowanie do wypoczynku jest opodatkowane zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony.
 4. Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie pozbawiony praw do korzystania z Funduszu na okres trzech lat.
 5. Niniejszy regulamin wraz z Załącznikami obowiązuje od 23 grudnia 2014 r.

Załączniki: