Dofinansowania do wypoczynku podopiecznych Fundacji Bullerbyn

REGULAMIN DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU PODOPIECZNYCH FUNDACJI BULLERBYN

I. TWORZENIE FUNDUSZU NA DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU

Fundusz przeznaczony jest dla podopiecznych Fundacji Bullerbyn, na dofinansowanie wypoczynku realizowanego w NPOW Wioska Bullerbyn, obejmującego działania w zakresie profilaktyki społecznej oraz działania psychoedukacyjne.

Fundusz stanowią środki uzyskane przez OPP w postaci wpłat podatników w ramach 1% od podatku dochodowego  oraz inne środki uzyskane na rzecz działalności statutowej, stanowiące wydzieloną część środków finansowych pozyskanych przez Fundację. Wysokość kwoty Funduszu ustalana jest w listopadzie, w rocznym planie podziału środków  pozyskanych przez Fundację.  .

II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

1.Osobami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania wypoczynku są podopieczni Fundacji Bullerbyn zgłoszeni do udziału w projektach NPOW Wioska Bullerbyn.
2. Przy ustalaniu prawa do dofinansowania wypoczynku dziecka brany jest pod uwagę miesięczny dochód uprawnionego lub dochód w rodzinie uprawnionego, przypadający na osobę w rodzinie uprawnionego.
3. Ustalenie kwoty dochodu na członka rodziny następuje poprzez podzielenie kwoty dochodu, obliczonej zgodnie z pkt. 4, przez liczbę osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe.
4. Wysokość dochodu w rodzinie uprawnionego, ustala się, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), w oparciu o:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Kwota dofinansowania jest przyznawana zgodnie z tabelą progów dofinansowania, corocznie ustalaną przez Zarząd Fundacji w oparciu o kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

III. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

1.Wnioski o dofinansowanie wypoczynku podopiecznego NPOW Wioska Bullerbyn składają osoby uprawnione określone w punkcie II, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
2. Wnioski o dofinansowanie składany jest w formie elektronicznego formularza opublikowanego na stronie internetowej Fundacji, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu są, załączone do wniosku:
a) oświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka rodziny,
b) kopia zeznania podatkowego.
i. Wnioski o dofinansowanie projektów zimowych będą rozpatrywane w oparciu o zeznania podatkowe złożone w poprzednim roku podatkowym.
ii. Wnioski o dofinansowanie projektów letnich będą rozpatrywane w oparciu o zeznania podatkowe złożone w bieżącym  roku podatkowym.
4. Dane przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie są poufne.

IV. ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI

1.Listy osób ubiegających się o dofinansowanie w danym roku kalendarzowym są sporządzane w oparciu o złożone wnioski,  z zachowaniem kolejności zgłoszeń i z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej i ewentualnych zdarzeń losowych.
2. Listy osób, którym przyznano dofinansowanie wypoczynku w danym roku kalendarzowym są sporządzane przez Komisję ds. Dofinansowań lub Zarząd Fundacji do wyczerpania Funduszu.
3. Podopieczny może skorzystać z dofinansowania tylko raz w roku.

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Dokumentacja związana z przyznawaniem dofinansowania jest prowadzona przez Zarząd Fundacji.
2. Dofinansowanie do wypoczynku jest opodatkowane zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony.
4. Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie pozbawiony praw do korzystania z Funduszu na okres trzech lat.
5. Niniejszy regulamin wraz z Załącznikami obowiązuje od 28.05.2019

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie (formularz do wypełnienia on-line)
Oświadczenie (do pobrania)

Tabela progów dofinansowania
do wypoczynku podopiecznych/wychowanków Fundacji Bullerbyn na 2019 r.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie do wypoczynku podopiecznych Fundacji Bullerbyn na rok 2019 wynosi (w dniu 26.03.2019r): 751 zł

Dochód na członka rodziny dofinansowanie w x% wysokości odpłatności
za udział w projekcie Wioska Bullerbyn
do 528,00 zł 100%
528,01 zł – 792,00 zł 75%
792,01 zł – 1056,00 zł 50%
1056,01 zł – 1584,00 zł 25%

Jak obliczyć dochód na członka rodziny:
Dochód (brutto pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne i składkę ZUS) wszystkich członków najbliższej rodziny z rocznego zeznania podatkowego za ubiegły rok, podzielony przez 12 miesięcy i przez liczbę członków najbliższej rodziny.