Programy profilaktyczne dla szkół – rok szkolny 2017/2018

Szkoła, ze względu na swą specyfikę, jest właściwym miejscem dla realizacji wszelkich działań profilaktycznych ponieważ: jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej; jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości ucznia; (…) wypełnia znaczną część aktywnego życia dzieci i młodzieży” (Zbigniew Gaś, 1997) 

Zapraszamy do skorzystania z programów profilaktycznych dla klas szkolnych. Zajęcia profilaktyczne mają na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz trudnym sytuacjom, jakie mogą pojawić się w życiu młodych ludzi.

Polecamy rozważenie realizacji programu obejmującego zarówno dzieci, jak i rodziców oraz nauczycieli (możliwa jest również organizacja zajęć jedynie dla dzieci). Z naszych doświadczeń wynika, że włączenie w program wszystkich osób zaangażowanych w szkolne życie pozwala odnieść znaczące korzyści.

Zajęcia profilaktyczne realizowane są najczęściej jako cykl warsztatów odbywających się na terenie szkoły w czasie lekcji. Możliwe jest dostosowanie programów do potrzeb danej klasy, jak również poprzedzenie ich diagnozą potrzeb. W niektórych przypadkach możliwa jest również organizacja programów w czasie wolnym od lekcji (np. popołudniu lub w weekend).

W roku szkolnym 2017/2018 polecamy Państwa uwadze następujące programy profilaktyczne:

smart-187696_1280Już wiem co zrobić!. Zajęcia z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu dla dzieci w wieku 6 – 9 lat.

Ważne jest, żeby dzieci zwracały się do dorosłych po pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji. Realizacja cyklu zajęć „Już wiem co zrobić” może przyczynić się do wczesnego rozpoznania przez dzieci trudnych i zagrażających sytuacji. Zajęcia stają się okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia i skutecznego reagowania.

Cele zajęć:

 • wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
 • podniesienie umiejętności rozpoznawania przez dziecko sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
 • przekazanie dziecku informacjo o konieczności mówienia o zagrażających sytuacjach,
 • dostarczenie dziecku informacji dotyczących prawa do otrzymania pomocy w trudnych sytuacjach.

Zajęcia „Już wiem co zrobić” realizowane są w cyklu 5 spotkań po 90 minut każde.

Tematy zajęć:

 1. Kraina emocji
 2. Granice między państwami, granice między mną, a innymi ludźmi.
 3. Chroni mnie to co wiem o sobie.
 4. Za co jestem odpowiedzialny? Na co mam wpływ?
 5. Trudne sytuacje. Gdzie szukać pomocy.

Dla kogo: klasy I – III szkoły podstawowej

Czas trwania programu: 5 spotkań po 2 godziny lekcyjne każde.

Scenariusz zajęć „Już wiem co zrobić” oparty jest na programie Fundacji Dzieci Niczyje.

Jako uzupełnienie zajęć dla dzieci proponujemy również organizację warsztatów dla rodziców. Celem zajęć dla rodziców jest podniesienie ich świadomości na temat zagrożeń z jakimi dziecko może mieć kontakt, dostarczenie wiedzy dotyczącej rozpoznawania trudnych dla dzieci sytuacji oraz wzrost umiejętności rozmawiania o takich sytuacjach z dzieckiem.

Warsztaty dla rodziców realizowane są w cyklu 3 spotkań po 120 minut każde lub podczas jednego spotkania trwającego 6 godzin zegarowych.

Tematy zajęć dla rodziców:

 1. Mojemu dziecku nigdy to się nie zdarzy – po czym poznać, że Twoje dziecko spotkało coś trudnego.
 2. Możesz mi zaufać – co zrobić i jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, gdy mówi o trudnej sytuacji, która je spotkała.
 3. Już wiem co zrobić – Jak uczyć swoje dziecko, by potrafiło ochronić się przed krzywdzeniem

 

feet-349687_1280Zabierz przemocy moc. Profilaktyka przemocy i zachowań agresywnych w szkole.

Wyśmiewanie, przezwiska, obrażanie, potrącanie lub umyślne przewracanie, zaczepianie bez powodu, niszczenie własności osobistej, wulgaryzmy – to niestety częste zjawiska w szkołach. Ich przyczyny można tłumaczyć na wiele sposobów, takich jak trudności w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z innymi, chęć zaistnienia…

Bardzo często przemoc pojawia się z powodu trudności w rozpoznawaniu własnych uczuć, niskiego poczucia własnej wartości, realizacji potrzeb w relacjach społecznych, nierozładowanych napięć. Przemoc dotyka i dotyczy nie tylko dzieci z rodzin, w których pojawiają się trudności. Jest zjawiskiem powszechnym.

Cele zajęć

Celem warsztatów jest uświadomienie uczniom procesów, które sprawiają, że przemoc trwa. Chcemy, by uczestnicy warsztatów zapoznali się ze zjawiskami, procesami przemocy, które mogą spotykać lub spotykają ich w szkole, klasach, grupach rówieśniczych. Udział w warsztatach może też być wstępem i możliwością do rozwiązywania problemów związanych z agresją, przemocą, konfliktami w swojej klasie. Chcemy, by uczniowie zdawali sobie sprawę z różnych aspektów przemocy, nie tylko tej fizycznej ale również związanej z nękanie, psychicznym. Chcemy pokazać, jak uczniowie mogą się przed tymi zjawiskami bronić, ale też sami nie uczestniczyć w zjawiskach przemocowych.

Tematy poruszane w trakcie zajęć:

 1. Ile wolno innym, ile wolno mnie. Określanie granic: co jest zabawą, a co już przemocą.
 2. Nie musimy się lubić, ale warto byśmy się szanowali. Co nas chroni przed przemocą?
 3. Skąd się bierze przemoc ? Sposoby reagowania na nią.
 4. Gdzie szukać pomocy gdy doświadczam lub widzę przemoc rówieśniczą.

Dla kogo: klasy I – VII szkoły podstawowej.

Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne.

Program może być realizowany w całości lub w obejmować jedynie wybrane tematy. Zachęcamy również do organizacji warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

Raz, dwa, trzy i wiesz. Profilaktyka uzależnień

Alkohol, papierosy, narkotyki i inne środki odurzające to substancje po które często sięgają młodzi ludzie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby od najmłodszych lat rozmawiać z dziećmi o problemach związanych z uzależnieniami. Zwiększanie wiedzy dzieci o konsekwencjach sięgania po używki oraz rozwój och umiejętności w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, pozwala zapobiegać wielu niebezpieczeństwom dla ich zdrowia w przyszłości.

Cele zajęć

Głównym celem programu profilaktycznego „Raz, dwa, trzy – profilaktyka uzależnień” jest przeciwdziałanie uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, w zakresie kształtowania postaw związanych z życiem bez korzystania z substancji uzależniających. Program realizowany będzie w oparciu o strategię profilaktyki pierwszorzędowej, z uwzględnieniem czynników ryzyka oraz czynników chroniących.

Tematy poruszane w trakcie zajęć:

 1. Uzależnienie co to takiego, czyli jak działa uzależnienie.
 2. Przyczyny i skutki sięgania po środki odurzające.
 3. Dziękuję, ale nie! Dlaczego domawianie może być trudne
 4. Co zrobić, gdy ktoś bliski sięga po używki.

Dla kogo: klasy IV – VII szkoły podstawowej.

Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne.

Program może być realizowany w całości lub w obejmować jedynie wybrane tematy. Zachęcamy również do organizacji warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

boy-110762_1280Cyberbullying czyli o tym jak nie zaplątać się w sieć.

Głównym celem zajęć jest zwiększenie świadomości uczestniczących w nich dzieci i młodzieży w zakresie różnych form przemocy z użyciem nowych technologii. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach nauczy się rozpoznawać sytuacje, w których dochodzi do przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu oraz dowie w jaki sposób reagować gdy padnie się jej ofiarą.

Tematy poruszane w trakcie zajęć:

 1. Cyberbullying co to takiego?
 2. Czy i ja mogę paść ofiarą przemocy w Internecie?
 3. Jak reagować, gdy dzieje się coś złego w sieci.

Dla kogo: klasy IV – VII szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum.

Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne.

 

legs-407196_1280Kilka słów o ciemnej stronie dojrzewania.

Celem zajęć się zwiększenie świadomości dzieci o zagrożeniach wieku dorastania oraz możliwych konsekwencji tych zagrożeń. W trakcie zajęć młodzi ludzie zdobywają informację o tym czym jest pornografia i wykorzystywanie seksualne oraz uczą się jak rozpoznawać odbiegające od normy zachowania seksualne. Podczas zajęć jest również poruszany temat zagrożeń związanych z korzystaniem z cybeprzestrzeni.

Tematy poruszane w trakcie zajęć:

 1. Dorastam i co w tym groźnego? O zagrożeniach wieku dorastania.
 2. Co z tą pornografią.
 3. Wykorzystanie seksualne i inne zachowanie odbiegające od normy.
 4. Seksting, grooming i inne zagrożenia sieci.

Dla kogo: klasy VII szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum.

Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne.

Czarodziej, czy specjalista od… ? Jak korzystać z pomocy psychologicznej.

Mimo coraz bardziej powszechnej oferty psychologicznej we wszelkich dziedzinach życia, zwrócenie się blue-199261_1280po pomoc do psychologa wciąż obarczone jest znamionami słabości, nieporadności, nadwrażliwości. Dzieci i młodzież często wstydzą się zwrócić ze swoimi problemami do specjalisty. Z drugiej strony nierzadko, kiedy już się do niego udają, liczą, że rozwiąże wszystkie problemy za nich. Tymczasem zawód psychologa jest jednym z wielu innych, którzy mogą pomóc nam w codziennym życiu. Nic się jednak nie wydarzy, bez naszej chęci wyrażenia potrzeb, rozwoju i dążenia do zmiany. Jak zatem w najbardziej efektywny sposób korzystać z jego wsparcia? Jak mieć wobec niego realne oczekiwania? Jak odrzucić poczucie wstydu związane z zapukaniem do gabinetu psychologa?

Cele zajęć

Celem zajęć jest zaznajomienie dzieci z różnymi formami pomocy psychologicznej i możliwościami korzystania ze wsparcia. Zajęcia pozwalają dzieciom poznać korzyści związane z dbaniem o swoje potrzeby i otrzymywaniem wsparcia. Umożliwiają one dzieciom dowiedzenie się jak może wyglądać spotkanie z psychologiem oraz oswojenie się z taką sytuacją.

Tematy poruszane w trakcie zajęć:

 1. Kim był kiedyś psycholog, a kim jest teraz i jw czym może mi pomóc
 2. Spotkanie z psychologiem- jak zacząć?
 3. Czy wszystko w porządku? W czym i w jaki sposób może pomóc psycholog.
 4. Co sobie ludzie pomyślą, czyli o tym, że korzystanie z pomocy to żaden wstyd.

Dla kogo: klasy VII szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum.

Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne.

Program może być realizowany w całości lub w obejmować jedynie wybrane tematy. Zachęcamy również do organizacji warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

Kontakt:

Błażej Puziak

tel. 606 897 518, e- mail: [email protected]