15 maja 2013r. upływa termin składania wniosków do funduszu dofinansowań do wypoczynku dla podopiecznych Fundacji Bullerbyn.

Dodano: 14 maja, 2013r.

Miło nam poinformować, że również w tym roku utworzyliśmy Fundusz dofinansowań do wypoczynku w projekcie Wioska Bullerbyn.
Celem działania Funduszu jest wsparcie osób, które ze względu na sytuację materialną nie mogą w pełni sfinansować udziału dziecka w tegorocznym projekcie.
Jego działanie jest możliwe dzięki Waszym wpłatom z tytułu 1% podatku! Dziękujemy.

Zatwierdzono na rok 2013 uchwałą Zarządu Fundacji Bullerbyn nr 2/01/2013 z dnia 22 stycznia 2013r.

Regulamin dofinansowania do wypoczynku podopiecznych Fundacji Bullerbyn

I. TWORZENIE FUNDUSZU NA DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU

Fundusz dofinansowania wypoczynku stanowią środki uzyskane przez OPP w postaci wpłat podatników w ramach 1% od podatku dochodowego oraz inne środki uzyskane na rzecz działalności statutowej. Fundusz ten stanowi wydzieloną część środków finansowych przekazanych Fundacji, a jego wysokość określana jest w rocznym planie podziału środków pozyskanych przez Fundację na działalność statutową.

II. PRZEZNACZENIE I WYSOKOŚĆ FUNDUSZU

Fundusz ten jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku dla osób uprawnionych.
Osoba uprawniona może starać się o dofinansowanie wypoczynku realizowanego w ramach działań NPOW Wioska Bullerbyn.
Wysokość kwoty Funduszu ustalana zostaje w styczniu każdego roku na podstawie uzyskanej w roku poprzednim ogólnej kwoty wpływów z tytułu 1% od podatku.
III. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Osobami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania wypoczynku są podopieczni Fundacji Bullerbyn zgłoszeni do udziału w projekcie z zakresu profilaktyki społecznej obejmującej działania o charakterze psychoedukacyjnym, realizowanym w ramach działań NPOW Wioska Bullerbyn lub NPPP Bullerbyn.

IV. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Wnioski o dofinansowanie kierowane są do Zarządu Fundacji w formie elektronicznego formularza opublikowanego na stronie internetowej Fundacji i ewidencjonowane według daty złożenia.
Wnioski o dofinansowanie wypoczynku podopiecznego NPOW Wioska Bullerbyn składają osoby uprawnione określone w punkcie III, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
Wniosek o dofinansowanie – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Wniosek uzupełniany jest o wymagane dokumenty wg Tabeli dofinansowań na dany rok.
Wnioskodawca przedkłada oświadczenie o łącznych dochodach rodziny, zgodnie z danymi zawartymi w zeznaniach podatkowych oraz może zostać zobligowany do załączenia stosownego zeznania podatkowego.
Dane o wysokości zarobków złożone w oświadczeniu są poufne.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI

Listy osób uprawnionych do dofinansowania wypoczynku – tzw. Listy bazowe sporządzane są przez Komisję Dofinansowań, a w razie jej braku, przez Zarząd Fundacji na podstawie napływających wniosków.
Nowo przyjęty podopieczny Fundacji wnoszący o dofinansowanie zostaje umieszczony na końcu Listy osób uprawnionych.
Listy osób ubiegających się o dofinansowanie w danym roku kalendarzowym są wyciągiem z listy wszystkich uprawnionych z zachowaniem kolejności występowania na niej wnioskodawców, z uwzględnieniem ich aktualnej sytuacji finansowej i ewentualnych zdarzeń losowych.
Listy osób, którym przyznano dofinansowanie wypoczynku w danym roku kalendarzowym są sporządzane przez Komisję ds. Dofinansowań lub Zarząd Fundacji do wyczerpania Funduszu ustalonego przez Zarząd na dany rok.
Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie złożonych wniosków, w kolejności zgodnej z Listą, aż do wyczerpania Funduszu przeznaczonego na dany rok, przy czym podopieczny może skorzystać z dofinansowania tylko raz w roku.
Wysokość indywidualnego dofinansowania wypoczynku uzależniona jest od średniego przychodu miesięcznego na osobę liczonego za rok poprzedni lub według aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących przyznawania pomocy społecznej .
Szczegółowa Tabela dofinansowania jest corocznie ustalana przez Zarząd Fundacji w odniesieniu do wysokości Funduszu oraz ilości zgłoszonych wniosków.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dokumentacja związana z przyznawaniem dofinansowania jest prowadzona przez Zarząd Fundacji
Dofinansowanie do wypoczynku jest opodatkowane zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony.
Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie pozbawiony praw do korzystania z Funduszu na okres trzech lat.
Niniejszy regulamin wraz z Załącznikami obowiązuje od 28 kwietnia 2012 r.

Załączniki:

Tabela dofinansowań
Wniosek o dofinansowanie